Kultūras Krustpunkti
Zinātnisko rakstu krājums

Kultūras Krustpunkti ir Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra (LKA ZPC) izdots zinātnisko rakstu krājums. Tā  mērķis ir attīstīt un paplašināt kultūras, mākslas un radošuma izpētes teorētiskās un metodoloģiskās pieejas, akcentējot disciplinārās daudzveidības potenciālu un starpdisciplinaritāti. Izdevuma uzmanības centrā ir kultūras, mākslas un radošo procesu mijiedarbe un sinerģija ar citām tautsaimniecības, politikas un sociālas dzīves jomām, tas vērsts uz aktuālākajiem problēmu un diskusiju punktiem kultūras un mākslas zinātnēs. Izdevums ir atvērts etnoloģijas, kultūras teorijas, semiotikas, kultūras antropoloģijas, muzeoloģijas, kultūras mantojuma, kultūras menedžmenta, kultūras un mākslas socioloģijas, kultūras ekonomikas (tai skaitā radošo industriju), kultūrpolitikas, audiovizuālās mākslas, skatuves mākslas, literatūras teorijas, muzikoloģijas, tiesību zinātnes, valodas zinātnes un citu kultūras un mākslas zinātņu nozaru pētījumiem.


Kultūras Krustpunkti, 12.izdevums (2018)

Ievads

CONTENT

Raksti

UNIVERSITY STUDENTS’ HUMOUR IN DIGITAL ENVIRONMENT: INTERNET MEMES AS A FOLKLORE GENRE

Dr. art. Rūta Muktupāvela

TOWARDS SOCIAL CINEMA: EXTENDING OF RIGA POETIC STYLE IN THE 1970s

Dr. art. Inga Pērkone

IMAGINED RESIDENCE: REPRESENTATION OF RIGA’S RESIDENTIAL APARTMENT IN SOVIET MOVIES

Mg.geogr. Jānis Matvejs

TOWARDS THE VALUE OF THE EMERGING ART. THE CASE OF THE ART ACADEMY OF LATVIA

PhD candidate Linda Teikmane

PRINCIPLES AND LOGIC OF THE DEPICTION OF FLOWERS IN VANITAS PHOTOGRAPHY

Mg.art. Līga Sakse

MODERN HOLY PLACES OF EUROPEAN AUTOCHTHONOUS RELIGIONS: THE SACRED SPACE OF LATVIANS AND DIEVTURĪBA

Mg. paed. Uģis Nastevičs

ARCHAEOLOGY AND ART IN LATVIA

Mg.hist. Zenta Broka-Lāce

THE ART AS RESEARCH: THE CASE OF HISTORICAL FANTASY “MECHANICAL VEIDENBAUMS”

Dr.phil. Andrejs Balodis, Mg.phil. Andris Hiršs, Msc., Mg.phil. Ainārs Kamoliņš

ISSN: 2500-9974