Kultūras Krustpunkti
Zinātnisko rakstu krājums

Kultūras Krustpunkti ir Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra (LKA ZPC) izdots zinātnisko rakstu krājums. Tā  mērķis ir attīstīt un paplašināt kultūras, mākslas un radošuma izpētes teorētiskās un metodoloģiskās pieejas, akcentējot disciplinārās daudzveidības potenciālu un starpdisciplinaritāti. Izdevuma uzmanības centrā ir kultūras, mākslas un radošo procesu mijiedarbe un sinerģija ar citām tautsaimniecības, politikas un sociālas dzīves jomām, tas vērsts uz aktuālākajiem problēmu un diskusiju punktiem kultūras un mākslas zinātnēs. Izdevums ir atvērts etnoloģijas, kultūras teorijas, semiotikas, kultūras antropoloģijas, muzeoloģijas, kultūras mantojuma, kultūras menedžmenta, kultūras un mākslas socioloģijas, kultūras ekonomikas (tai skaitā radošo industriju), kultūrpolitikas, audiovizuālās mākslas, skatuves mākslas, literatūras teorijas, muzikoloģijas, tiesību zinātnes, valodas zinātnes un citu kultūras un mākslas zinātņu nozaru pētījumiem.


Kultūras Krustpunkti, 16.izdevums (2020)

Ievads

SATURS

IEVADS

Dr.sc.soc. Ilona Kunda

Raksti

PROVERBS IN THE SYSTEM OF LANGUAGE AND THEIR CREATIVE USE: A CROSS-CULTURAL VIEW

PhD Anita Načisčione

STYLISTIC TECHNIQUES IN THE REPRESENTATION OF LATVIAN CHARACTER: A STUDY OF GATIS ŠĻŪKA’S CARTOONS

Dr.art. Elīna Veinberga

LATVIAN ARTISTIC FIELD FROM THE ARTISTS’ VIEWPOINT

Mg.sc.pol. Signe Grūbe

AN ACTOR’S SPEECH TOOLS IN THE 21ST CENTURY

Mg.philol., Mg.art. Zane Daudziņa

ROLE OF PARTICIPATORY GOVERNANCE IN SAFEGUARDING THE TRADITION OF THE SONG AND DANCE CELEBRATION

Mg.art. Kristīne Freiberga, Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.oec. Ieva Zemīte

ARTISTS AND CULTURAL WORKERS AND THE LEGACY OF KGB IN THE ACTUAL PUBLIC DISCUSSION LANDSCAPE IN LATVIA

Mg. art. Liena Galēja, Mg. hist., Mg. art. Ojārs Stepens

THE INTERNATIONAL “COOPERATIVE CODE” COMPARISON OF TRANSCULTURAL COMMUNICATION STRATEGIES OF EUROPEAN COOPERATIVES IN GERMANY AND AUSTRIA IN THE RAIFFEISEN YEAR 2018

Mg.art. Jan-Erik Burkard

ISSN: 2500-9974