Arhīvs

2022

Kultūras Krustpunkti, 20. izdevums

The Special Issue of the journal Culture Crossroads is dedicated to arts and cultural education. The authors examine the many aspects of impact produced by arts and cultural education, the processes contributing to this impact, and the institutions involved. Most of the authors were also participants at the Latvian Academy of Culture international scientific conference on arts and cultural education in early 2020.

2021

Kultūras Krustpunkti, 19. izdevums

The 19th edition of Culture Crossroads comprises a selection of articles that were presented at the international conference of the Latvian Academy of Culture “Culture Crossroads XIV” (2020).

Kultūras Krustpunkti, 18. izdevums

The special edition of the journal Culture Crossroads dedicated to film and audiovisual media comprises proceedings from two academic conferences organized by the Latvian Academy of Culture in 2020 – the 6th Baltic Sea Region Film History conference and the conference Being Juris Podnieks (a session of the annual research conference Culture Crossroads). The volume contributes to a growing body of research on the region in the field of film and audio-visual media continuing explorations and providing new topics and approaches to already previously published special issues of the journal on this field (vol. 10 (2017), vol. 14 (2019)).

Kultūras Krustpunkti, 17. izdevums

The 17th edition of Culture Crossroads comprises a selection of articles that were presented at the international conference of the Latvian Academy of Culture “Culture Crossroads XIII” (2019).

2020

Kultūras Krustpunkti, 16.izdevums

Culture Crossroads 16.izdevumā iekļautas jaunākās pētnieku publikācijas, no kurām daļa ir balstītas Latvijas Kultūras akadēmijas 2018. gada starptautiskajā konferencē Kultūras Krustpunkti nolasītajos referātos.

Kultūras Krustpunkti, 15.izdevums

The articles in this special edition of "Culture Crossroads" provide an insight into the main research lines of the International Conference on Teaching Spanish as a Foreign Language (Jornadas de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en Riga)

2019

Kultūras Krustpunkti, 14.izdevums

Kultūras Krustpunkti, 13.izdevums

Culture Crossroads 13.izdevumā iekļautas jaunākās pētnieku publikācijas, kuras ir balstītas Latvijas Kultūras akadēmijas 2017. gada starptautiskās konferences Kultūras Krustpunkti panelī "Transdisciplināri pētījumi mākslās: graffiti" nolasītajos referātos.

2018

Kultūras Krustpunkti, 12.izdevums

Culture Crossroads 12.izdevumā iekļautas jaunākās pētnieku publikācijas, no kurām daļa ir balstītas Latvijas Kultūras akadēmijas 2017. gada starptautiskajā konferencē Kultūras Krustpunkti nolasītajos referātos.

2017

Kultūras Krustpunkti, 11.izdevums

Culture Crossroads 11.izdevumā iekļauti raksti, kuri balstīti Latvijas Kultūras akadēmijas 2016. gada starptautiskajā konferencē Kultūras Krustpunkti nolasītajos referātos. Rakstus saista pētnieciski centieni lokālas kultūras parādības analizēt aktuālu teorētisku pieeju un globālu tendenču kontekstā.

Kultūras Krustpunkti, 10.izdevums

“Kultūras krustpunktu” 10.izdevums ir veltīts kino mākslai. Raksti tapuši pēc divām starptautiskām zinātniskām konferencēm,, ko 2016.gadā Rīgā rīkoja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs un Rīgas Kino muzejs. Krājuma galvenā redaktore ir Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, kino zinātniece dr.art. Inga Pērkone-Redoviča.

2016

Kultūras Krustpunkti, 9.izdevums

Kultūras krustpunktu 9.izdevums ir pirmais, kurš publicēts tikai digitālā formātā. Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra viena no pēdējo gadu pētījumu tematiskajām prioritātēm ir tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, kā arī tradīciju un sociāli ekonomisko inovāciju mijiedarbes izpēte. Šie temati tiek pētīti gan Horizon 2020 finansētā projektā CoHERE” (“Critical Heritages: Performing and Representing Identities in Europe”) darbojoties 12 valstu pētnieciskā konsorcijā, gan Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē (Habitus)” (LKA 2014-2017, IZM finansējums) ietvaros, kur pētniecība notiek sadarbībā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā iesaistītajām valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Kultūras krustpunktu IX izdevumā ir apkopoti būtiskākie šo pētījumu rezultāti, tādejādi tematiski fokusējot Kultūras krustpunkti IX izdevumu. Izdevumā esam iekļāvuši ASV, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas zinātnieku pētījumu rezultātus, akcentējot nacionālu kultūras fenomena salīdzinošas izpētes iespējas un glokalizācijas izpausmes.

2015

Kultūras Krustpunkti, 8.izdevums

Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājuma “Kultūras Krustpunkti 8” ir tematiskais izdevums, kas veltīts kreisuma idejām kultūrā un jo īpaši teātra režisorei Anna Lācis (1891–1979), pasaulē plašāk pazīstamai kā Asja Lācis, kuras fascinējošā personība ir spilgts piemērs tam, kā kreisuma idejas ietekmējušas cilvēku personiskās un radošās biogrāfijas. Raksti sakārtoti vairākās tematiskās grupās, kas veido ciešus savstarpējus krustpunktus: pētījumi par kreisuma ideoloģiju vēsturiskā un mūsdienu kontekstā; pētījumi par Annas Lācis dzīvi un daiļradi, kā arī par režisores idejām teātrī un šo ideju pieņemšanu pasaulē; pētījumi par izcilām personībām, ar kurām Anna Lācis saistīta; pētījumi par teātri, vizuālo mākslu un literatūru politiskā diskursā. Kopumā krājumā ir 27 raksti, kurus publicējuši starptautiski autori latviešu, angļu un vācu valodās.

Kultūras Krustpunkti, 7.izdevums

Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājumā “Kultūras krustpunkti 7” īpaša uzmanība tiek veltīta tam, lai zinātniski pētnieciskās aktivitātes būtu vērstas uz aktuālo kultūras un mākslas organizācijas nacionāla un vietēja līmeņa kultūrpolitikas veidotāju pētniecisko vajadzību apmierināšanu un piedāvājumiem problēmu risinājumam. Krājumā publicēti pētījumi, kas attīstīti dažādu zinātņu disciplīnu un pieeju ietvaros – arheoloģijā, ekonomikā, etnogrāfijā, kinozinātnē, kultūras antropoloģijā, kultūras mantojumā, kultūras menedžmentā, kultūras socioloģijā, mākslas zinātnē, muzeoloģijā, muzikoloģijā, teātra zinātnē, tiesību zinātnē, valodas zinātnē u. c. Krājumā apkopoti raksti četros tematiskajos virzienos: 1) Tradicionālā kultūra, kultūras mantojums un muzeoloģija; 2) Radošās industrijas, kultūras sociālie, ekonomiskie un izglītības aspekti; 3) Skatuves un audiovizuālā māksla; 4) Literatūra, māksla un valoda kultūrā. Kopumā krājumā ir 24 raksti – 2 angļu valodā un 22 latviešu valodā.

2014

Kultūras Krustpunkti, 6.izdevums

“Kultūras krustpunktu” 6. laidiens ir kā sērijas atjaunošana, kas pēc neilga pārtraukuma turpina zinātniskās pētniecības tradīciju, kuru aizsāka Latvijas Kultūras akadēmijas pirmais rektors Pēteris Laķis. Krājums ir grupēts 4 pētījumu tematiskajos virzienos: 1) Tradicionālā kultūra, kultūras mantojums, muzeoloģija; 2) Audiovizuālā un skatuves māksla; 3) Literatūra; 4) Kultūras un mākslas sociālie, menedžmenta, politiskie un komunikatīvie aspekti.

2011

Kultūras Krustpunkti, 5.izdevums

“Kultūras krustpunktu” 5. laidiens tapis sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu (Turaida Museum Resrve) un tematiski veltīts starpdisciplinārai akadēmiskai diskusijai par svētvietām. Krājuma valoda ir angļu un tajā kopā ievietoti 18 raksti, kuru autori pārstāv dažādas valstis, kā Norvēģija, Lietuva, Somija, Igaunija, Polija, Krievija, Baltkrievija un Latvija.

2008

Kultūras Krustpunkti, 4.izdevums

Krājums ir Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskās konferences "Kultūras krustpunkti. Starpdisciplinaritāte kultūrvides pētījumos" materiālu krājums. Ar starpdisciplinaritāti saprasta dažādu humanitāro nozaru speciālistu pētījumi kultūrvidē, izmantojot citu zinātņu nozaru metodikas, to dotās iespējas un pienesumus. Krājumā apkopoti 19 raksti latviešu, angļu un krievu valodās.

2006

Kultūras Krustpunkti, 3. izdevums

Krājumā publicēti raksti, kas tapuši, apmainoties ar idejām 2005.gadā notikušajā Latvijas Kultūras akadēmijas rīkotajā starptautiskajā konferencē “Arheoloģija un folklora”. Īpaša uzmanība krājumā pievērsta tieši arheoloģijas un folkloras zinātņu nozaru attiecībām un pētnieku mēģinājumiem meklēt vienojošos saskares punktus abās. Krājumā apkopoti 14 raksti latviešu, angļu un krievu valodās.

Kultūras Krustpunkti, 2. izdevums

Ar “Kultūras krustpunkti” 2.laidienu paplašinās gan krājuma apjoms, gan tematiskā daudzveidība un autoru pārstāvniecība. Publicētie raksti atspoguļo Latvijas Kultūras akadēmijas multidisciplināro ievirzi un apliecina, ka pie vienojošā, pie kultūras procesu un likumsakarību analīzes var virzīties, ejot pa daudziem un dažādiem ceļiem. Krājumā apkopoti 36 raksti latviešu un angļu valodās.

2004

Kultūras Krustpunkti, 1. izdevums

Ar rakstu krājumu "Kultūras krustpunkti" Latvijas Kultūras akadēmija uzsāk savu zinātnisko rakstu publikācijas, iecerot to kā plaša spektra kulturoloģisko pētījumu turpinājumizdevumu, kas ietvertu gan dažādas humanitāro zinātņu nozares, gan atšķirīgu laiku un telpu. Krājumā pārstāvēto dažādu autoru nozares atspoguļo Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko potenciālu, kas parādās tieši daudzveidībā. Lai gan šajā izdevumā publicējās LKA doktoranti un docētāji, jau ar pirmo izdevumu iezīmējās rakstu krājuma politika ļaut tajā publicēties arī citiem autoriem. Pirmajā izdevumā apkopoti 10 raksti gan latviešu gan angļu valodās.

1998

Kultūras Krustpunktu Meklējumi

1998.gadā iznākušais rakstu krājums “Kultūras krustpunktu meklējumi” var tikt uzskatīts par pirmsākumu tiem “Kultūras krustpunktiem”, kādus mēs redzam no 2004.gada. Tas nenozīmē, ka vēlāk krustpunkti būtu atrasti, drīzāk iezīmē krustpunktu kā jauna ceļa sākuma meklējumus, no kā attīstījies pašreizējais izdevuma nosaukums. “Kultūras krustpunktu meklējumos” nav saskaņota ne izklāsta forma (līdzās zinātniskai apcerei, esejas veida kultūras tvērumam ir tvērums dzejas formā u.tml.), ne saturs. Krājumā apkopoti 15 raksti.