Vol. 4 (2008): Culture Crossroads

					View Vol. 4 (2008): Culture Crossroads

Zinātnisko rakstu krājuma "Kultūras krustpunkti" IV laidiens ir 2006.gada 1.decembrī Latvijas Kultūras akadēmijā notikušās starptautiskās zinātniskās konferences "Kultūras krustpunkti. Starpdisciplinaritāte kultūrvides pētījumos" materiālu krājums. Šajā konferencē starpdisciplinaritāte vairāk tika saprasta kā dažādu humanitāro nozaru speciālistu pētījums kultūrvidē, izmantojot citu zinātņu nozaru metodikas, to dotās iespējas un pienesumus. Šādā skatījumā dažādas nozares pārklājās un aptvertais pētījumu lauks bija visai plašs. Dažkārt ar kultūrvidi tika saprasta arī virtuālā kultūrvide, kas tomēr lielākos vilcienos tāpat ir saistīta ar reālo kultūrvidi.

Published: 30.10.2008

Articles