Vol. 3 (2006): Culture Crossroads

					View Vol. 3 (2006): Culture Crossroads

Rakstu krājuma "Kultūras krustpunkti" 3. laidiens turpina un, šķiet, arī nostiprina Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu publicēšanas tradīciju, kas aizsākās ar krājumiem "Kultūras krustpunktu meklējumi" (Kultūras krustpunktu meklējumi. Sast. J. Kursīte. Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 1998, 239 Ipp.), "Kultūras krustpunkti, I" (Kultūras krustpunkti. Sast. un atb. red. J. Urtāns. 1. laid. Rīga : Fonds "Mantojums", 152 Ipp.) un "Kultūras krustpunkti, II" (Kultūras krustpunkti. Sast. un atb. red. J. Urtāns. 2. laid. Rīga : Fonds "Mantojums", 383 Ipp.). Raksti, kas iekļauti šajā "Kultūras krustpunktu" laidienā, ir 2005. gada 21. un 22. martā Latvijas Kultūras akadēmijā notikušās starptautiskās konferences "Arheoloģija un folklora" referātu publikācijas. Arheoloģija un folklora ir divas zinātņu nozares, kurām vēsturiski ir līdzīga izcelsme, tomēr laika un abu pētniecības nozaru attīstības gaitā tās ir attālinājušās viena no otras un lielā mērā pat atsvešinājušās. Tomēr tieši pēdējos gados pasaules arheologu un folkloristu sabiedrība gan zinātniskās konferencēs, gan publikācijās ir sākušas meklēt vienojošo, meklēt un atrast nozaru saskares punktus, risināt savas nozares zinātniskās problēmas, iesaistot otras nozares dotumus. Kā labi zināms, jaunu ideju izcelsmei vislabvēlīgākās ir zinātņu nozaru robežzonas. Un vai tā tas nevarētu būt arī folkloras un arheoloģijas sadurē?

Published: 30.11.2006

Articles