Vol. 2 (2006): Culture Crossroads

					View Vol. 2 (2006): Culture Crossroads

Rakstu krājuma ''Kultūras krustpunkti" 2. laidiens turpina Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu publikāciju virkni, kas aizsākās ar krājumiem "Kultūras krustpunktu meklējumi" (sast. Janīna Kursīte. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 1998, 239 Ipp.) un "Kultūras krustpunktu" 1. laidienu (sast. un atb.red. Juris Urtāns. Rīga : Fonds "Mantojums", 152. Ipp.).

2004. gada 12. novembrī Latvijas Kultūras akadēmijā notika starptautiska konference, kuras uzstādījums bija tvert plašākas kultūras pētniecības aploces. Atsaucība konferencei bija liela; referenti pārstāvēja kā dažādas kultūras pētniecības jomas, tā arī dažādas institūcijas un valstis. Konferences darbs risinājās četrās sekcijās, katrā no tām nolasītie referāti bija visai atšķirīgi tematu izvēles ziņā.

Sekcijā "Literatūras vēsture un teorija" tika nolasīti 14 referāti. Liela daļa no referentiem bija augstskolu doktoranti. Bez Latvijas referentiem sekcijā uzstājās arī Lietuvas, Igaunijas un Polijas pārstāvji. Referātu tematika bija visai plaša - runātāji bija pievērsušies gan Latvijas autoriem, gan meklējuši cittautu literatūras ietekmes un paralēles, gan arī iztirzāja vispārējus literatūras teorijas jautājumus. Krājumā publicēti raksti, kas tapuši uz 13 referātu pamata.

Published: 30.10.2006

Articles